Kategorie

Strona główna

Strona główna

Skontaktuj się z nami

Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.piast-tarnow.pl jest Krzysztof Lazarowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. Piast Krzysztof  Lazarowicz z siedzibą: 33 - 111 Koszyce Wielkie, ul.. Wesoła 75, Koszyce Małe, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Tarnów pod numerem ewid. 149/98, nr ident. regon 851656144, NIP 993-008-02-51 zwana dalej
"sprzedawcą".
Adres e-mail: info@piast-tarnow.pl

2. Zawarty w witrynie internetowej piast-tarnow.pl katalog produktów wraz z
informacjami o nich oraz zdjęciami stanowi jedynie prezentację produktów i
rozumiany powinien być wyłącznie jako zaproszenie do składania ofert kupna
na warunkach określonych w witrynie.

Zamówienia

3. Zamówienia mogą składać przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby pełnoletnie,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Złożone przez odwiedzającego witrynę klienta zamówienie, spełniające
określone w niniejszym regulaminie warunki stanowi ofertę w rozumieniu
przepisów prawa.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, złożenie zamówienia obejmuje rejestrację -
założenie konta klienta, w toku którego klient podaje swoje dane osobowe i
adresowe, numer telefonu i adres e-mail a następnie wskazanie zamawianych
produktów oraz określenie sposobu zapłaty.

6. Można złożyć zamówienie bez dokonywania rejestracji w systemie sklepu
wybierając tryb "zamówienie jako gość". Podawanie swojego adresu e-mail w
takim przypadku jakkolwiek pożądane, nie jest obowiązkowe.

7. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się z warunkami określonymi w
niniejszym regulaminie oraz ich akceptację.

8. Zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej składać można codziennie
przez całą dobę. W szczególnych przypadkach można składać zamówienia
telefonicznie w każdym dniu roboczym w godzinach od 8 do 18, pod numerem +48
600 221 686.

9. Nieprawidłowe wypełnienie formularza uniemożliwia zawarcie umowy. Podanie
niewłaściwego numeru telefonu upoważnia sprzedawcę do odstąpienia od
realizacji zamówienia.

Ceny i płatności

10. Sprzedawca przy prezentowanych na stronach internetowych produktach
podaje ich ceny obejmujące podatek od towarów i usług (ceny brutto). Ceny te
są wiążące dla stron w chwili złożenia przez klienta zamówienia,

11. Preferowaną formą płatności jest przelew na rachunek sprzedawcy w banku
Bank Zachodni WBK S.A. 51 1090 1838 0000 0000 8200 4883

12. Dopuszcza się zapłatę za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera.

Potwierdzenie zamówienia

13. Przyjęcie zamówienia następuje przez jego potwierdzenie na podany przez
klienta przy rejestracji adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
oznacza przyjęcie oferty i stanowi dowód zawarcia umowy.

14. Przyjęcie zamówienia złożonego w trybie "jako gość" następuje z chwilą
powierzenia przesyłki przewoźnikowi.

15. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14 są rozpatrywane w następnym
dniu roboczym. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele i w święta
rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

16. O zamiarze zmiany zamówienia klient poinformuje sprzedawcę
telefonicznie. O sposobie dalszego postępowania strony postanowią wspólnie,
przy uwzględnieniu stanu realizacji zamówienia (statusu zamówienia).

17. W wyjątkowych przypadkach niedostępności towaru, klient będzie o takim
fakcie poinformowany telefonicznie. O sposobie dalszego postępowania strony
postanowią wspólnie. Klientowi w przypadkach takich służy prawo odstąpienia
od umowy.

18. Zmiana ceny produktu nie ma wpływu na zamówienia przyjęte i
potwierdzone.

19. Sprzedaż produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona
następuje według kolejności zamówień, aż do wyczerpania się zapasów.
Realizacja zamówienia

20. Realizacja zamówienia (wysyłka towaru) następuje w najkrótszym w miarę
możliwości czasie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili potwierdzenia
przyjęcia zamówienia z zastrzeżeniem kolejnego punktu niniejszego regulaminu..

21. Jeżeli płatność z tytułu sprzedaży realizowana jest przelewem,
realizacja zamówienia następuje po odnotowaniu wpłaty na rachunek bankowy
sprzedawcy. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem systemów
płatności Dotpay.pl, Płatności.pl, PolCard.pl, Przelewy24.pl lub eCard.pl,
realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez sprzedawcę informacji o
wykonaniu płatności.

22. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem K-EX Sp. z o.o. Do przesyłki
dołączana jest faktura i inne właściwe dokumenty (instrukcje, gwarancje).

23. Koszty przesyłki, jeżeli z uwagi na właściwości produktów, ich wagę lub
mnogość nie jest możliwym zapakowanie ich do jednej paczki, wówczas
przesyłka składa się z większej liczby paczek, co powoduje podwyższenie
kosztów przesyłki odpowiednio do ilości paczek. O konieczności dopłaty
klient zostanie poinformowany telefonicznie.

24. Przesyłki w paczkach, których waga przekracza 30 kg oraz przesyłki
paletowe realizowane są według telefonicznych uzgodnień stron.

25. W granicach administracyjnych miasta Tarnowa, przesyłki których wartość przekracza kwotę 400 zł brutto dostarczane są do klienta na koszt sprzedawcy.

Odbiór

26. Odbiór przesyłki następuje za pokwitowaniem. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia przesyłki lub jej ubytku, klient obowiązany jest zażądać od
dostarczającego przesyłkę kuriera sporządzenia stosownego protokołu oraz
niezwłocznie zawiadomić o szkodzie sprzedawcę.

Reklamacje i zwroty

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  •         o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  •         w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  •         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  •          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  •         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  •         w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  •         w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  •         o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

        zawartej w drodze aukcji publicznej;

  •          o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  •         o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających  z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas ), niezwłocznie, a  w każdym przypadku nie później niż 7 dni od nadania, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.  
    Z chwilą gdy klient decyduje się na odstąpienie od umowy zawartej na odległość i chce zwrócić zakupiony towar, ponosi koszty odesłania towaru do siedziby naszej firmy. 
    Wzór formularza odstąpienia od umowy oraz adres na który należy odesłać zamówione produkty:
    FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ( formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Krzysztof Lazarowicz, ul. Wesoła 75, 33-111 Koszyce Wielkie
Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,
numer zamówienia lub oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ................................... 
Imię i nazwisko .................................................................... Adres....................................................................................................................................
Data i podpis konsumenta....................................................................................
 

27. Reklamacje z tytułu jakości klient przesyła na piśmie na adres
sprzedawcy niezwłocznie po ujawnieniu wady produktu. Nie dotyczy to
produktów, na które producent udzielił pisemnej gwarancji. Zasady
postępowania w takich przypadkach określają przepisy zawarte w karcie
gwarancyjnej.

28. Klient będący konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa (osoba
fizyczna, która nabyła towar w celu niezwiązanym z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową), może odstąpić od zawartej umowy bez podania
przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14
dni od dnia wydania mu towaru. W przypadku takim klient jest obowiązany
zwrócić towar sprzedawcy, w stanie kompletnym i bez śladów używania. Przy czym z uwagi na sposób i warunki przechowywania nie mogą zostać zwrócone przedmioty takie jak: nawozy, nasiona traw itp. o ile ich oryginalne opakowania zostały naruszone  Koszty dostawy oraz zwrotu ponosi klient. Zwrot ceny
produktu nastąpi w terminie 7 dni na rachunek bankowy klienta podany w
oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Ochrona danych osobowych

29. Dane osobowe klienta podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Uzyskane dane służą wyłącznie realizacji zobowiązań
sprzedawcy wobec klienta i nie mogą być udostępnione osobom trzecim. Klient
ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania
i usunięcia.

Postanowienia końcowe

30. Zawarte w witrynie opisy produktów pochodzą od ich producentów. W przypadku umieszczenia przez producenta informacji nieprawdziwej dotyczącej cech produktu lub zagrożenia produktem Sprzedawca na każde żądanie Klienta zobowiązany jest przekazać Klientowi wszelkie niezbędne informacje będące w jego posiadaniu odnoszące się do takiego producenta.

31. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu jednakże zmiana taka nie ma wpływu na zamówienia przyjęte i potwierdzone.

32. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego.